Inloggen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden in pdf


Algemene voorwaarden
Van de besloten vennootschap Multifast Holland B.V. Gevestigd te Heerhugowaard, Kamer van Koophandel nr. 54262666 (25 mei 2018)

Artikel 1 Definities
Onder Multifast wordt verstaan: Multifast Holland B.V., haar vennoten en bestuurders. Multifast is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Onder wederpartij wordt verstaan: diegene die als wederpartij, huurder, koper of anderszins optreedt bij een overeenkomst met Multifast.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Multifast opgestelde aanbiedingen, offertes/prijsopgaven en overeenkomsten alsmede op alle door Multifast gedane werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten.
Afwijking van artikelen in deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk. De overige artikelen in deze algemene voorwaarden, waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven onverkort hun gelding houden.
Aan eventueel overeengekomen schriftelijke afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.
Toepassing van door de wederpartij ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen die zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluit. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop Multifast om andere redenen geen beroep kan doen. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en termijnen
Alle aanbiedingen, waaronder tevens begrepen offertes/prijsopgaven, zijn vrijblijvend, dient als één geheel te worden beschouwd en is gebaseerd op kostenfactoren geldend op de dag der uitbrenging, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Aanbiedingen zijn één (1) maand na verzending geldig. U heeft dus één maand de tijd om te reageren. Dit kan langer zijn, maar dan dienen hier schriftelijke afspraken over te zijn gemaakt.
Termijnen waarbinnen wij werkzaamheden verrichten of een product moeten leveren, zijn op geen enkel moment uiterste termijnen. Leveren wij niet op tijd? Dan heeft u geen recht op schade vergoeding, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
Alle aanbiedingen die door ons worden gedaan zijn alleen voor u bestemd.
Staat er in een offerte of prijsopgave een schrijffout of een kennelijke vergissing, en had u dit zelf kunnen begrijpen? Dan is de offerte of de prijsopgave niet meer geldig. Geef dit aan ons door zodat wij u een aangepaste offerte of prijsopgave kunnen toesturen.
Het is helaas niet mogelijk met een deel van de offerte/prijsopgave akkoord te gaan. Wij zijn dus niet verplicht om bij een samengestelde offerte/prijsopgave een gedeelte van de opdracht uit te voeren voor het daarbij vermelde deel van de kosten.
Wanneer in deze kostenfactoren na het uitbrengen van de aanbieding wijzigingen optreden, is Multifast gerechtigd die wijzigingen aan de wederpartij door te berekenen, zonder de verplichting dit tussentijds mede te delen aan de wederpartij.
Onder kostenfactoren wordt onder andere verstaan: lonen, materiaalprijzen en de koers van de euro ten opzichte van buitenlandse valuta.
Alle bij de aanbieding verstrekte gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt.
Alle prijzen zijn exclusief emballage, omzetbelasting en transportkosten, met inachtneming van het bepaalde in artikel Transport.
Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden Multifast niet voor de toekomst.

Artikel 4 Overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand wanneer wij een vrijblijvend aanbod doen, dit aanbod u heeft bereikt, u het eens bent met dit aanbod en hiermee akkoord gaat en dit akkoord ons heeft bereikt, tenzij Multifast het vrijblijvend aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding herroept. Voor de inhoud van de overeenkomst is de formulering van de opdrachtbevestiging beslissend.
Bent u het niet eens met ons aanbod? Dan mogen wij het aanbod nog intrekken. Er ontstaat dan geen overeenkomst.
Het enkel uitbrengen door Multifast van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Multifast niet tot het aangaan van een overeenkomst.
Wijziging of annulering van een overeenkomst is slechts mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van beide partijen.
Elke met Multifast aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling.
(Rechts)handelingen van wederpartij met ondergeschikten binden Multifast niet, tenzij en voor zover met deze (rechts)handelingen door Multifast uitdrukkelijk en schriftelijk wordt ingestemd. Als ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben
Multifast is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door derden.

Artikel 5 prijzen/tarieven
Wij maken samen vooraf afspraken over de prijzen en/of tarieven voor alle werkzaamheden, leveringen en andere (rechts)handelingen.
De prijs in de overeenkomst is gebaseerd op de normale arbeidstijd- en duur.
De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen, belastingen en rechten van overheidswege, tenzij anders vermeld.
Het aantal uren dat door ons wordt aangegeven is een schatting en is niet bindend. Dit is anders wanneer wij dit nadrukkelijk hebben aangegeven.
Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra risico’s aanwezig zijn kunnen wij een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen.
Prijzen die eerder zijn gebruikt binden ons niet voor de toekomst. Bij een latere overeenkomst in de toekomst worden nieuwe afspraken gemaakt over de prijzen. 

Artikel 6 prijswijzigingen
Wij mogen de overeengekomen prijs verhogen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen:
Stijging van kosten, materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn;
Stijging van verzendkosten, lonen, werkgeverslasten, sociale verzekeringen, met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten;
Invoering van nieuwe of een wijziging van bestaande overheidsheffingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland
Omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die niet aan ons kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk verhogen.
Omstandigheden die hiermee zijn te vergelijken.
U bent verplicht de verhoogde prijs te betalen, voor zover deze verhoging niet meer betreft dan 10% van de overeengekomen prijs.
Voorzien wij dat de prijsverhoging meer zal zijn dan 10%, dan moeten wij dit bij u melden. Deze verhoging is voor uw rekening, tenzij u binnen zeven (7) dagen schriftelijk aan ons laat weten dat u niet akkoord bent met de verhoging.
Meldt u, conform lid 3, aan ons dat u het niet eens bent met de prijsverhoging, dan zullen wij met u overleggen over een mogelijke wijziging van de overeenkomst. Eventuele overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst gelden alleen, nadat deze schriftelijk door ons zijn bevestigd en door u en wij zijn ondertekend.
Indien het overleg, zoals bedoeld in lid 4, niet tot een oplossing leidt, dan zijn wij en u bevoegd de overeenkomst te beëindigen, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De door ons tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen zullen in dat geval alsnog door u moeten worden betaald.

Artikel 5 Levertijd
Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de goederen moeten worden afgeleverd.
De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten en voorts alle voor de levering van de goederen noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Multifast.
De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Multifast zijn de goederen te leveren.
Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Multifast gesloten overeenkomst of uit een andere, met de overeenkomst samenhangende verplichting, is Multifast gerechtigd, zonder gerechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zonder dat zij tot enige schade is gehouden.

Artikel 6 Emballage
Met uitzondering van kisten, zakken, pallets en dergelijke wordt door Multifast geen vergoeding voor emballage gerekend.
Door Multifast in rekening gebrachte emballage wordt bij onbeschadigde franco retourzending gecrediteerd.

Artikel 7 Transport
Bij een order met een factuurwaarde van minder dan € 175,-- (exclusief BTW ) vindt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, de levering af magazijn plaats.
Bij een order met een factuurwaarde van meer dan € 175,-- (exclusief BTW ) vindt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, de levering franco thuis plaats.
Bij levering franco is in de overeengekomen prijs de vrachtprijs en de transportverzekering inbegrepen.
Bij levering af magazijn worden eventueel door Multifast betaalde vrachtkosten door haar aan de wederpartij in rekening gebracht.
Het transport van hetgeen door Multifast wordt geleverd vindt plaats voor risico van de wederpartij.
Multifast is vrij in de keuze van het vervoermiddel en in de keuze van de route. Multifast is niet aansprakelijk voor enige schade daaruit voortvloeiend.
Indien de goederen op verzoek van de wederpartij op andere dan de gebruikelijke wijze moeten worden verzonden, worden de daaraan verbonden kosten aan de wederpartij in rekening gebracht.
Bij aankomst van de goederen dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan de goederen is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding te treffen, echter wel binnen de termijn in het artikel Reclame gesteld

Artikel 8 Levering en risico
De goederen worden geacht door Multifast te zijn geleverd en door de wederpartij te zijn aanvaard: bij levering af magazijn zodra de goederen aan de wederpartij zijn aangeboden c.q. zodra de goederen in of op het vervoermiddel zijn geladen;
Bij franco levering zodra de goederen aan het door de wederpartij opgegeven afleveradres zijn bezorgd. Terzake van levering en aanvaarding strekt de door de ontvanger c.q. diens gemachtigde te ondertekenen aflevering bon van de expeditie van Multifast Holland B.V. en/of het rapport van de vervoerder, op gelijke wijze te ondertekenen, tot bewijs, behoudens tegenbewijs.
De wederpartij is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan de levering.Vanaf het tijdstip van levering op de overeengekomen plaats komen de geleverde zaken voor rekening en risico van de wederpartij.
De wederpartij is zonder ingebrekestelling in verzuim, indien zij weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen

Artikel 9 Annuleren
Indien de wederpartij de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Multifast reeds aangeschafte materialen en grondstoffen al dan niet bewerkt en/of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.
Voorts zal wederpartij Multifast bij wege van schadeloosstelling het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn.
Wederpartij is voorts verplicht Multifast te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering der opdracht en/of weigering van de afname van de goederen.
Onverminderd het vermelde in het vorige leden van dit artikel behoudt Multifast zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
Multifast blijft eigenaar van alle geleverde zaken zolang de wederpartij niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, met inbegrip van hetgeen wederpartij in verband met het tekortschieten in haar verplichtingen verschuldigd mocht worden.
Indien de wederpartij in verzuim is, is Multifast bevoegd de zaken direct, zonder ingebrekestelling, op te eisen en terug te halen van een ieder die de zaken onder zich houdt, onverminderd haar recht op schadevergoeding.. De wederpartij zal in dat geval (moeten) toestaan dat vertegenwoordigers van Multifast zijn bedrijf (bedrijfsterrein, bedrijfsgebouwen en kantoorgebouwen daaronder begrepen) betreedt ten behoeve van het terugnemen van de goederen.
Het eigendomsvoorbehoud van Multifast blijft bestaan indien zij uit andere hoofde nog enige vordering op de wederpartij heeft.
Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden door middel van verpanding, eigendomsoverdracht tot zekerheid en/of anderszins, zijn de wederpartij verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan

Artikel 11 Retentierecht
Multifast heeft een retentierecht op alle zaken die in het kader van de overeenkomst door de wederpartij in de macht van Multifast worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoofde dan ook aan Multifast verschuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder begrepen. De kosten die gepaard gaan met het bewaren op basis van het retentierecht komen voor rekening van de wederpartij

Artikel 12 Meer- en minderwerk en afwijkingen
Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op werk dat door Multifast wordt aangenomen voor een overeengekomen totaalprijs voor het werk in het geheel.
In dit artikel worden onder kostenverhogende omstandigheden verstaan: omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de aanneemovereenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die Multifast niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.
Multifast heeft het recht de overeengekomen prestatie te wijzigen, indien dit gelet op de omstandigheden naar het oordeel van Multifast voor het goed uitvoeren van het werk noodzakelijk is.
Indien de wijziging, bedoeld in lid 3 meerwerk met zich meebrengt, wordt dit aangemerkt als kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 2.
Indien de kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 2 intreden heeft Multifast aanspraak op bijbetaling met inachtneming van het bepaalde in artikel 5
Leiden door u verzochte wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomst tot meer kosten, dan zijn deze altijd volledig voor uw rekening. Artikel 5 lid 2,3,4 en 5 zijn dan nadrukkelijk niet van toepassing.
Multifast zal indien hij van oordeel is dat de kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden de wederpartij hiervan op de hoogte stellen. Wederpartij zal in dat geval op korte termijn overleg plegen met Multifast in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed. Indien wederpartij het hiervoor genoemde overleg niet pleegt, wordt hij geacht met verrekening of vergoeding van de kostenverhoging in te stemmen.
Wederpartij is uitsluitend gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding als bedoeld in lid 7, het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen, waarna het door wederpartij verschuldigde door Multifast naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal worden vastgesteld. Kleine afwijkingen van afspraken gemaakt door u en wij over technische gegevens, maten enzovoorts zijn toegestaan.
Kleine afwijkingen zijn: Afwijkingen van 10% of minder in het totale werk; Afwijkingen die in redelijkheid geen of weinig invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk.

Artikel 13 Zekerheid
1. Multifast is gerechtigd van u zekerheid te eisen als er een vermoeden bestaat dat u zich niet zult houden aan uw verplichtingen, bijvoorbeeld als wij denken dat u de factuur niet kunt betalen. U moet daarnaast uw verplichtingen gewoon blijven nakomen. Kunt u dit niet, dan mogen wij onze werkzaamheden (tijdelijk) staken totdat u deze zekerheid wel biedt en uw verplichtingen nakomt. Wij zijn hiervoor niet schadeplichtig
2. Indien de wederpartij weigert de gevraagde zekerheidstelling te geven, heeft Multifast het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op schadevergoeding. De door ons tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen zullen in dat geval alsnog door u moeten worden betaald.

Artikel 14 Betaling
Wederpartij dient de factuur zonder aftrek van enige korting, verrekening of schadevergoeding van andere vorderingen en zonder opschorting, binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum te voldoen op een door Multifast aangewezen bank- of girorekening, tenzij een andere betalingsregeling schriftelijk is overeengekomen.
Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum kan de betaling geschieden onder aftrek van de berekende betalingskorting ter hoogte van 2%.
Bij overschrijding van de betalingstermijn bedoeld in het eerste lid, bent u direct in verzuim. Wij hoeven u niet in gebreke te stellen. U bent vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van de maand als maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag tot aan de gehele voldoening daarvan. De rente wordt berekend over het deel dat u nog niet heeft betaald. Ook deze rente is direct opeisbaar. Wij hoeven u niet in gebreke te stellen. Wij mogen dan ook (buiten)gerechtelijke kosten op u verhalen. Aan buitengerechtelijke incassokosten is 15% over het verschuldigde bedrag verschuldigd met een minimum van € 150-,.
Indien de wettelijke rente in een bepaalde periode hoger is dan de contractuele rente, geldt voor die periode de wettelijke rente in plaats van de contractuele rente.
Een door u betaald bedrag wordt eerst van de incassokosten afgetrokken, vervolgens van de verschuldigde rente en daarna van de hoofdsom. Heeft u meerdere facturen niet betaald dan wordt de betaling eerst van de oudste factuur afgetrokken, vervolgens de op één na oudste factuur enzovoort.
Bent u het niet eens met de factuur laat ons dit binnen vijf (5) kalenderdagen na verzending van de factuur schriftelijk weten. Doet u dit niet dan geldt de factuur als correct.
Moeten wij u in rechte betrekken om betaling of nakoming af te dwingen dan bent u verplicht om alle proceskosten, zoals kosten voor raadslieden en rechtsbijstand, te betalen als wij geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld.

Artikel 15 Reclames
De wederpartij zal met bekwame spoed na de prestatie van Multifast onderzoeken of Multifast de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Multifast er terstond schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de feiten van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De wederpartij dient het bedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving in ieder geval te doen binnen acht kalenderdagen na op- of aflevering, op straffe van verval. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het voren gestelde , kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
Indien Multifast Holland B.V. van oordeel is dat een klacht terecht is ingediend, heeft zij het recht hetzij een in onderling overleg te bepalen bedrag, tot ten hoogste de factuurwaarde exclusief BTW van de desbetreffende goederen, als schadeloosstelling uit te keren aan de wederpartij, hetzij tot nieuwe levering over te gaan na terugzending van de geleverde goederen in de originele toestand met instandhouding van de bestaande overeenkomst
De prestatie van Multifast geldt in elk geval als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel tijdig te in te stellen.
De factuur van Multifast geldt als correct, indien de wederpartij niet binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk protesteert bij Multifast.
Ook als u ons schriftelijk op de hoogte stelt van zaken die niet kloppen, moet u evengoed aan uw betalingsverplichting voldoen. U kunt deze niet opschorten tot het moment dat u wel tevreden bent.
Wij mogen na een ingebrekestelling en ook tijdens verzuim een nieuwe deugdelijke prestatie leveren om het gebrek te herstellen. Wij zijn dan alsnog onze afspraken nagekomen en de overeenkomst is volledig deugdelijk. U heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Dit mogen wij niet doen wanneer het gebrek onherstelbaar is.
Heeft u op ons een vordering op basis van reclames dan vervalt deze automatisch na één (1) jaar. Deze vervaltermijn start op de dag nadat u bekend bent geworden met de schade of u daarmee bekend had moeten zijn.

Artikel 16 Overmacht
Met overmacht wordt bedoeld: elke van de wil van Multifast onafhankelijke en ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst onbekende omstandigheid die niet aan Multifast kan worden toegerekend, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk dan wel blijvend onmogelijk is of in redelijkheid niet meer gevergd kan worden.
Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, mobilisatie, oproer, staking, stagnatie en/of moeilijkheden bij de productie en/of bewerking door Multifast of door een onder aanneming waarvan wij grond- of hulpstoffen betrekken of bij het transport dan wel belemmering van de transportroute, storingen in het bedrijf van Multifast of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines gebruikt door Multifast of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen zoals inbeslagneming, het niet verkrijgen van vergunningen, in- en uitvoerverboden, ziekte van het personeel, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, brand, extreme en/of ongeschikte weersomstandigheden, stormschade, overstromingen en overige natuurrampen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij Multifast die is ontstaan door vertraging van andere werkzaamheden van Multifast die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.
In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Multifast gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
Wij hoeven in bovengenoemde situaties, waarbij wij niet, niet behoorlijk of niet tijdig onze afspraken kunnen nakomen, geen schadevergoeding te betalen.

Artikel 17 Ontbinding
1. Multifast is, onverminderd verder toekomende rechten, bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien de wederpartij:
a. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor Multifast voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.
2. Schorsing en beëindiging geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Multifast gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
3. Alle vorderingen die Multifast op de wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn, alsmede de schade, kosten en interesten, een redelijk deel van de door haar gederfde winsten daaronder begrepen.

Artikel 18 Aansprakelijkheid
1. Multifast is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan haar kan worden toegerekend. Van niet-toerekenbaarheid is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen.
2. Multifast is niet aansprakelijk voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van de wederpartij of derden waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is. Multifast is niet aansprakelijk voor overschrijding van de levertijd.
3. Multifast is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering door ondergeschikten van Multifast van instructies, adviezen of opdrachten van wederpartij die buiten de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden vallen, tenzij wederpartij aantoont dat dit te wijten is aan grove schuld of opzet van ondergeschikten van Multifast.
4. De verplichting tot vergoeding van schade heeft in geen geval betrekking op eventuele gederfde winst, verminderde opbrengst of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade.
5. De verplichting tot vergoeding van schade zal nimmer meer belopen dan tot het ten hoogste crediteren van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) van het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte. Als de factuurwaarde meer bedraagt dan € 10.000,- dan hoeven wij een schadevergoeding te betalen van maximaal € 10.000,-.
6. Multifast is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze niet door een verzekering wordt gedekt.
7. Keert onze aansprakelijkheidsverzekeraar, om welke reden dan ook, niet uit en is er geen factuur. Dan hoeven wij een schadevergoeding te betalen van maximaal € 10.000,-.
8. Indien de geleverde zaken en diensten aan Multifast zijn gegarandeerd door leveranciers van deze zaken, zal Multifast deze rechten jegens deze leveranciers op eerste verzoek en op kosten van de wederpartij voor zover mogelijk overdragen aan de wederpartij.
9. Vraagt u binnen een jaar na de dag dat u bekend was, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met de schade en de aansprakelijke partij niet om een schadevergoeding, dan vervalt elk recht op schadevergoeding.
10. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door verkeerd gebruik van onze producten.
11. Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Multifast kunnen dezelfde verweermiddelen jegens de wederpartij inroepen ter afwering of beperking van aansprakelijkheid, indien zij door de wederpartij worden aangesproken.

Artikel 19 Toepasselijk recht
1. Op alle offertes/prijsopgaven, aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen is Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20 Geschillen
Multifast is bevoegd om geschillen, welke uit deze overeenkomst voortvloeien en waarbij de Rechtbank absoluut bevoegd is, bij uitsluiting voor te leggen aan de Arrondissementsrechtbank Alkmaar, één en ander naar vrije keuze van Multifast

Artikel 21
Bescherming Persoonsgegevens
1. Multifast verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) en per 25 mei 2018 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. De verwerking van persoonsgegevens door Multifast vindt plaats conform de toepasselijke (Inter)nationale wet en (Beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
3. Wederpartij stemt ermee in dat Multifast vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende Wederpartij en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan Wederpartij, en/of diens cliënten of derden mag en kan verwerken in het kader van een (i) opdracht door Wederpartij aan Multifast verstrekt, (ii) het voldoen aan een wettelijke verplichting, (iii) optimalisering van de dienstverlening en (iv)interne zakelijke doeleinden. Onder verwerken wordt in dit kader tevens begrepen het delen van deze gegevens met aan Multifast gelieerde rechtspersonen en ondernemingen, en met derden betrokken bij de uitvoering van de opdracht, en bovendien het verwerken door verwerkers in dienst van Multifast.
4. Wederpartij staat er voor in dat door hem verstrekte c.q. van hem afkomstige persoonsgegevens door Multifast verwerkt mogen worden en vrijwaart Multifast voor schade in verband met claims van betrokkenen of derden met betrekking tot de niet-naleving van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
5. Rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging treft Multifast passende maatregelen om de van Wederpartij afkomstige persoonsgegevens te beschermen.

Meer informatie over onze producten of diensten?

Neem contact met ons op

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen