Bel +31(0)72-5745880

Welkom bij Multifast Holland b.v.

ALGEMENE VOORWAARDEN

van de besloten vennootschap Multifast Holland B.V.
Gevestigd te Heerhugowaard, Kamer van Koophandel nr. 54262666 (2010)

 

Artikel 1 Definities

1. Onder Multifast wordt verstaan: Multifast Holland B.V., haar vennoten en bestuurders. Multifast is
de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Onder wederpartij wordt verstaan: diegene die als wederpartij, huurder, koper of anderszins
optreedt bij een overeenkomst met Multifast.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Multifast opgestelde aanbiedingen,
offertes/prijsopgaven en overeenkomsten alsmede op alle door Multifast gedane werkzaamheden,
leveringen en overige (rechts)handelingen. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die
voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten.
2. Afwijking van artikelen in deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk. De overige artikelen
in deze algemene voorwaarden, waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven onverkort hun
gelding houden.
3. Aan eventueel overeengekomen schriftelijke afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan de
wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.
4. Toepassing van door de wederpartij ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
5. Indien één van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een als geldig
aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen die zoveel mogelijk op de nietige
bepaling aansluit. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop Multifast om andere redenen geen beroep
kan doen. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen, waaronder tevens begrepen offertes/prijsopgaven, zijn vrijblijvend, dient als één
geheel te worden beschouwd en is gebaseerd op kostenfactoren geldend op de dag der uitbrenging,
tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Wanneer in deze kostenfactoren na het uitbrengen van de aanbieding wijzigingen optreden, is
Multifast gerechtigd die wijzigingen aan de wederpartij door te berekenen, zonder de verplichting dit
tussentijds mede te delen aan de wederpartij.
3. Onder kostenfactoren wordt onder andere verstaan: lonen, materiaalprijzen en de koers van de
euro ten opzichte van buitenlandse valuta.
4. Alle bij de aanbieding verstrekte gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden,
zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend zover zulks uitdrukkelijk wordt
bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt.
5. Alle prijzen zijn exclusief emballage, omzetbelasting en transportkosten, met inachtneming van het
bepaalde in artikel Transport.
6. Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden Multifast niet voor de toekomst.

Artikel 4 Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand zodra de aanvaarding van het vrijblijvende aanbod Multifast heeft
bereikt, tenzij Multifast het vrijblijvend aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding herroept.
Voor de inhoud van de overeenkomst is de formulering van de opdrachtbevestiging beslissend.
2. Het enkel uitbrengen door Multifast van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave,
begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Multifast niet tot het aangaan van een
overeenkomst.
3. Wijziging of annulering van een overeenkomst is slechts mogelijk met uitdrukkelijke toestemming
van beide partijen.
4. Elke met Multifast aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van
voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling.
5. (Rechts)handelingen van wederpartij met ondergeschikten binden Multifast niet, tenzij en voor zover
met deze (rechts)handelingen door Multifast uitdrukkelijk en schriftelijk wordt ingestemd. Als
ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen
procuratie hebben
6. Multifast is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door derden.

Artikel 5 Levertijd

1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de goederen
moeten worden afgeleverd.
2. De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten en voorts alle voor de levering van de
goederen noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Multifast.
3. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Multifast zijn
de goederen te leveren.
4. Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Multifast gesloten
overeenkomst of uit een andere, met de overeenkomst samenhangende verplichting, is Multifast
gerechtigd, zonder gerechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten
zonder dat zij tot enige schade is gehouden.

Artikel 5.1 Retourneren

1. De consument heeft het recht om artikel(en) binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te retourneren.

Artikel 6 Emballage

1. Met uitzondering van kisten, zakken, pallets en dergelijke wordt door Multifast geen vergoeding voor
emballage gerekend.
2. Door Multifast in rekening gebrachte emballage wordt bij onbeschadigde franco retourzending
gecrediteerd.

Artikel 7 Transport

1. Bij een order met een factuurwaarde van minder dan € 150,-- (exclusief BTW) vindt, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen, de levering af magazijn plaats.
2. Bij een order met een factuurwaarde van meer dan € 150,-- (exclusief BTW) vindt, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen, de levering franco huis plaats.
3. Bij levering franco is in de overeengekomen prijs de vrachtprijs en de transportverzekering
inbegrepen.
4. Bij levering af magazijn worden eventueel door Multifast betaalde vrachtkosten door haar aan de
wederpartij in rekening gebracht.
5. Het transport van hetgeen door Multifast wordt geleverd vindt plaats voor risico van de wederpartij.
6. Multifast is vrij in de keuze van het vervoermiddel en in de keuze van de route. Multifast is niet
aansprakelijk voor enige schade daaruit voortvloeiend.
7. Indien de goederen op verzoek van de wederpartij op andere dan de gebruikelijke wijze moeten
worden verzonden, worden de daaraan verbonden kosten aan de wederpartij in rekening gebracht.
8. Bij aankomst van de goederen dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de
goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan de goederen is toegebracht, dient hij alle
maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding te treffen, echter wel binnen de termijn in het artikel
Reclame gesteld.

Artikel 8 Levering en risico

1. De goederen worden geacht door Multifast te zijn geleverd en door de wederpartij te zijn aanvaard:
a. bij levering af magazijn zodra de goederen aan de wederpartij zijn aangeboden c.q. zodra de
goederen in of op het vervoermiddel zijn geladen;
b. bij franco levering zodra de goederen aan het door de wederpartij opgegeven afleveradres zijn
bezorgd.
2. Terzake van levering en aanvaarding strekt de door de ontvanger c.q. diens gemachtigde te
ondertekenen afleveringsbon van de expeditie van Multifast Holland B.V. en/of het rapport van de
vervoerder, op gelijke wijze te ondertekenen, tot bewijs, behoudens tegenbewijs.
3. De wederpartij is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan de levering.
4. Vanaf het tijdstip van levering op de overeengekomen plaats komen de geleverde zaken voor
rekening en risico van de wederpartij.
5. De wederpartij is zonder ingebrekestelling in verzuim, indien zij weigert de af te leveren zaken in
ontvangst te nemen.

Artikel 9 Annuleren

1. Indien de wederpartij de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht
de door Multifast reeds aangeschafte materialen en grondstoffen al dan niet bewerkt en/of verwerkt
tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.
2. Voorts zal wederpartij Multifast bij wege van schadeloosstelling het bedrag van 1/3 van de
overeengekomen prijs verschuldigd zijn.
3. Wederpartij is voorts verplicht Multifast te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de
annulering der opdracht en/of weigering van de afname van de goederen.

4. Onverminderd het vermelde in het vorige leden van dit artikel behoudt Multifast zich alle rechten
voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Multifast blijft eigenaar van alle geleverde zaken zolang de wederpartij niet heeft voldaan aan haar
betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen uit hoofde van welke overeenkomst dan ook,
met inbegrip van hetgeen wederpartij in verband met het tekortschieten in haar verplichtingen
verschuldigd mocht worden.
2. Indien de wederpartij in verzuim is, is Multifast bevoegd de zaken direct, zonder ingebrekestelling,
op te eisen en terug te halen van een ieder die de zaken onder zich houdt, onverminderd haar recht
op schadevergoeding.. De wederpartij zal in dat geval (moeten) toestaan dat vertegenwoordigers van
Multifast zijn bedrijf (bedrijfsterrein, bedrijfsgebouwen en kantoorgebouwen daaronder begrepen)
betreedt ten behoeve van het terugnemen van de goederen.
3. Het eigendomsvoorbehoud van Multifast blijft bestaan indien zij uit andere hoofde nog enige
vordering op de wederpartij heeft.
4. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder
mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden door middel van
verpanding, eigendomsoverdracht tot zekerheid en/of anderszins, zijn de wederpartij verboden, zolang
hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 11 Retentierecht

Multifast heeft een retentierecht op alle zaken die in het kader van de overeenkomst door de
werderpartij in de macht van Multifast worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen
de wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoofde dan ook aan Multifast verschuldigd mocht
zijn, niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder begrepen. De kosten die gepaard gaan
met het bewaren op basis van het retentierecht komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 12 Meer- en minderwerk

1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op werk dat door Multifast wordt aangenomen voor een
overeengekomen totaalprijs voor het werk in het geheel.
2. In dit artikel worden onder kostenverhogende omstandigheden verstaan: omstandigheden die van
dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de aanneemovereenkomst geen rekening behoefde te
worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die Multifast niet kunnen worden
toegerekend en die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.
3. Multifast heeft het recht de overeengekomen prestatie te wijzigen, indien dit gelet op de
omstandigheden naar het oordeel van Multifast voor het goed uitvoeren van het werk noodzakelijk is.
4. Indien de wijziging, bedoeld in lid 3 meerwerk met zich meebrengt, wordt dit aangemerkt als
kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 2.
5. Indien de kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 2 intreden heeft Multifast aanspraak
op bijbetaling met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden.
6. Multifast zal indien hij van oordeel is dat de kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden de
wederpartij hiervan op de hoogte stellen. Wederpartij zal in dat geval op korte termijn overleg plegen
met Multifast in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.
Indien wederpartij het hiervoor genoemde overleg niet pleegt, wordt hij geacht met verrekening of
vergoeding van de kostenverhoging in te stemmen.
7. Wederpartij is uitsluitend gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding als bedoeld
in lid 6, het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen, waarna het door wederpartij
verschuldigde door Multifast naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal worden vastgesteld.

Artikel 13 Zekerheid

1. Multifast is gerechtigd alvorens te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst of bij
voortzetting van de overeenkomst, voldoende zekerheid voor het nakomen van de
betalingsverplichtingen van wederpartij te bedingen.
2. Indien de wederpartij weigert de gevraagde zekerheidstelling te geven, heeft Multifast het recht de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 14 Betaling

1. Wederpartij dient de factuur zonder aftrek van enige korting, verrekening of schadevergoeding van
andere vorderingen en zonder opschorting, binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum te voldoen op een door Multifast aangewezen bank- of girorekening, tenzij een andere betalingsregeling schriftelijk is overeengekomen.

2. Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum kan de betaling geschieden onder aftrek van de berekende kredietbeperking ter hoogte van 2%. 

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn bedoeld in het eerste lid is, zonder dat enige
ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldag de wettelijke rente, zoals op dat moment geldend is,
verschuldigd, alsmede gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten, ongeacht of deze kosten
daadwerkelijk gemaakt zijn.

Artikel 15 Reclames

1. De wederpartij zal met bekwame spoed na de prestatie van Multifast onderzoeken of Multifast de
overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Multifast er terstond schriftelijk onder
nauwkeurige opgave van de feiten van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De
wederpartij dient het bedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving in ieder geval te doen
binnen acht kalenderdagen na op- of aflevering, op straffe van verval. Wanneer ingediende reclames
niet voldoen aan het vorengestelde , kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt de wederpartij
geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
2. Indien Multifast Holland B.V. van oordeel is dat een klacht terecht is ingediend, heeft zij het recht
hetzij een in onderling overleg te bepalen bedrag, tot ten hoogste de factuurwaarde exclusief BTW
van de desbetreffende goederen, als schadeloosstelling uit te keren aan de wederpartij, hetzij tot
nieuwe levering over te gaan na terugzending van de geleverde goederen in de originele toestand met
instandhouding van de bestaande overeenkomst.
3. De prestatie van Multifast geldt in elk geval als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of
een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden
heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan
derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht
heeft genomen.
4. De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is
gebleven het onderzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel tijdig te in te stellen.
5. De factuur van Multifast geldt als correct, indien de wederpartij niet binnen acht kalenderdagen na
de factuurdatum schriftelijk protesteert bij Multifast.

Artikel 16 Overmacht

1. Met overmacht wordt bedoeld: elke van de wil van Multifast onafhankelijke en ten tijde van het tot
stand komen van de overeenkomst onbekende omstandigheid die niet aan Multifast kan worden
toegerekend, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk dan wel blijvend onmogelijk is of in
redelijkheid niet meer gevergd kan worden.
2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme,
mobilisatie, oproer, staking, stagnatie en/of moeilijkheden bij de productie en/of bewerking door
Multifast of door een onderaanneming waarvan wij grond- of hulpstoffen betrekken of bij het transport
dan wel belemmering van de transportroute, storingen in het bedrijf van Multifast of in dat van één van
de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van
machines gebruikt door Multifast of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of
betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen zoals inbeslagneming,
het niet verkrijgen van vergunningen, in- en uitvoerverboden, ziekte van het personeel, extreme of
onverwachte verkeersstagnatie, brand, extreme en/of ongeschikte weersomstandigheden,
stormschade, overstromingen en overige natuurrampen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit
bij Multifast die is ontstaan door vertraging van andere werkzaamheden van Multifast die zijn ontstaan
door de hiervoor bedoelde omstandigheden.
3. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is
Multifast gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

Artikel 17 Ontbinding

1. Multifast is, onverminderd verder toekomende rechten, bevoegd zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk
in onvoltooide staat te beëindigen, indien de wederpartij:
a. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;

c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor Multifast voorzienbaar is
dat hij daarin zal tekortschieten.
2. Schorsing en beëindiging geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Multifast
gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
3. Alle vorderingen die Multifast op de wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten
volle opeisbaar zijn, alsmede de schade, kosten en interesten, een redelijk deel van de door haar
gederfde winsten daaronder begrepen.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

1. Multifast is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming
van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan haar kan worden
toegerekend. Van niet-toerekenbaarheid is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan haar
schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen.
2. Multifast is niet aansprakelijk voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of
toedoen van de wederpartij of derden waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is.
Multifast is niet aansprakelijk voor overschrijding van de levertijd.
3. Multifast is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering door ondergeschikten van
Multifast van instructies, adviezen of opdrachten van wederpartij die buiten de uit de opdracht
voortvloeiende werkzaamheden vallen, tenzij wederpartij aantoont dat dit te wijten is aan grove schuld
of opzet van ondergeschikten van Multifast.
4. De verplichting tot vergoeding van schade heeft in geen geval betrekking op eventuele gederfde
winst, verminderde opbrengst of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade.
5. De verplichting tot vergoeding van schade zal nimmer meer belopen dan tot het ten hoogste
crediteren van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) van het niet of onjuist uitgevoerde
gedeelte.
6. Multifast is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover
deze niet door een verzekering wordt gedekt.
7. Indien de geleverde zaken en diensten aan Multifast zijn gegarandeerd door leveranciers van deze
zaken, zal Multifast deze rechten jegens deze leveranciers op eerste verzoek en op kosten van de
wederpartij voor zover mogelijk overdragen aan de wederpartij.
8. Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Multifast kunnen
dezelfde verweermiddelen jegens de wederpartij inroepen ter afwering of beperking van
aansprakelijkheid, indien zij door de wederpartij worden aangesproken.

Artikel 19 Toepasselijk recht

1. Op alle offertes/prijsopgaven, aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, werkzaamheden,
leveringen en overige (rechts)handelingen is Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20 Geschillen

Multifast is bevoegd om geschillen, welke uit deze overeenkomst voortvloeien en waarbij de
Rechtbank absoluut bevoegd is, bij uitsluiting voor te leggen aan de Arrondissementsrechtbank
Alkmaar, één en ander naar vrije keuze van Multifast.